Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” предлага индивидуален подход към трудовоправните и осигурителни въпроси, които касаят съответния работодател или служител, съобразно спецификата на бранша, регулаторния режим, необходимата трудова квалификация, установените фирмени практики и приоритети в развитието на дадена компания. 

Консултантските услуги, които кантората предоставя, са относно: 

  • фирмени стратегии за цялостно организиране на работниците и служителите;
  • процеса по назначаване на служители;
  • атестационни процедури и съпътстващите ги документи и процедури;
  • консултиране относно съставяне на трудовоправен пакет за конкретно предприятие: индивидуални и колективни трудови договори, длъжностни характеристики, правилници за вътрешния трудов ред, документация, свързана с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, пожарна безопасност, хигиена, охрана и други вътрешни правила, процедури и инструкции;
  • актове на работодателя и служителя в процеса на непосредствената организация на работния процес и трудовоправните им отношения;
  • отпуски, почивки, работно време, основна структура и допълнителни елементи на трудовото възнаграждение;
  • прекратяване на трудовото правоотношение – срокове, обезщетения, последици;
  • преструктуриране на предприятия обезщетения при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване;
  • извънсъдебно и съдебно разрешаване на спорове между работници/ служители и работодател;
  • представителство пред контролиращи държавни органи и процесуално представителство по трудовоправни дела пред всички съдебни инстанции.

Нашите специалисти в тази област

Теодора Шопова

Старши консултант

Цветина Стефанова

Старши консултант

Мирослава Берова

Ръководител отдел "Труд и работна заплата"

Анка Анастасова

Старши Специалист Труд и работна заплата

Милена Ганева

Специалист труд и работна заплата

Доли Кръстева

Специалист труд и работна заплата

Значими клиенти и проекти

„Ремикс Глобъл“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента на ежедневна база относно широк спектър от правни въпроси. Научи повече

OTIS Lift

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя постоянно правно съдействие по въпроси в областта на корпоративно, регулаторно, договорно и трудовото право във връзка с ежедневната дейност на българското дъщерно дружество на клиента. Научи повече

"БТВ Медиа Груп" ЕАД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя съдебно и извънсъдебно съдействие на клиента във връзка с дела, свързани с трудови въпроси и бизнес консултации за плащания по договори за управление с международни елементи. Научи повече

Американски Университет в България

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя на клиента правна помощ и съдействие в областта на защита на данните, като изготвяне на геп анализ/доклад относно степента на правно съответствие с изискванията на GDPR. Научи повече

MRI Construction Ireland Ltd.

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира ирландската строителна компания за изграждане на четири ваканционни комплекса в Разлог и последваща продажба на обща стойност 23 милиона евро. Научи повече

„Кеш Кредит“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и парньори“ консултира една от най-бързо развиващите се български небанкови кредитни институции, отпускаща малки кредити на физически лица по въпроси, свързани с интелектуалната собственост и защита на потребителите. Научи повече

„Екозид Инвест“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента, българска компания, лидер в изграждането на модерни енергоспестяващи къщи, по редица правни въпроси в сферата на корпоративното и търговско право, трудово право и др. Научи повече

BrightCap Ventures

Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" успешното съдейства за учредяването на Фонда през юни 2018 г. и оттогава продължава да предоставяме правни услуги в областта на корпоративното управление, данъчното право, регулаторното и договорното право. Научи повече

V&D Services

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя на клиента на правна помощ и съдействие в областта на защита на данните, като изготвяне на геп анализ/ доклад относно степента на правно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. Научи повече

SoftGroup

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ редовно консултира клиента по различни въпроси в областта на трудовото и осигурително право като подготовка на трудови договори и изменения на трудови договори със специфични условия и др. Научи повече

„Фасилити Мениджмънт Груп“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партьнори“ предоставя постоянно правно обслужване на клиента, който е специализиран в управление и поддръжка на жилищни и ваканционни комплекси. Научи повече

„Интелико сълюшънс“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира на ежедневна база клиента по различни въпроси в областта трудовото и осигурително право. Научи повече

"Гед" ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира на ежедневна база клиента във връзка с различни въпроси в областта на корпоративното и търговското право, данъчното право и трудовото право. Научи повече

„ЕЛ БОНУС” ЕООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира на ежедневна база клиента във връзка с различни въпроси в областта на корпоративното и търговското право, банково и финансово право, данъчното право, енергетика, трудово право, договорно право и други. Научи повече

„АПС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя на клиента на правна помощ и съдействие в областта на защита на данните, като изготвяне на геп анализ/ доклад относно степента на правно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). Научи повече

ТРИЗЕНС България

Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" консултира клиента по различни въпроси в сферите на данъчното и трудовото право. Научи повече