Анка е Експерт управление на човешките ресурси в отдел Труд и работна заплата към Счетоводна кантора Гугушев Файнънс & Акаунтинг. Анка е с много години професионален опит в сферата на Човешки ресурси. Основни въпроси в ежедневните ѝ задължения, са свързани с персонала на дружествата – регистриране на трудови договори и прекратявания в НАП (чл.62 от Кодекса на труда). Изготвяне на трудови договори, Допълнителни споразумения/Анекси при промени в договорените клаузи от договора, Договор за услуги/Граждански договори, Длъжностни характеристики; прекратяване; водене на личните досиета на служителите; изготвяне на ведомости за работна заплата - изчисляване на заплати, бонуси, платени и неплатени отпуски, болнични, съгласно действащото българско законодателство. Подаване на болнични в НОИ; изготвяне и подаване на декларации, свързани с данъчна и осигурителна информация в НАП; отразяване на промени и трудов опит в трудовите книжки на служителите; изготвя справки за използван и неизползван платен годишен отпуск; справка за общите разходи на Работодателя и други справки, свързани с  разходите за персонал и др. 

Професионален опит 

 • Гугушев Файнънс & Акаунтинг (2017 – до сега)
  • Експерт управление на човешките ресурси
 • АИДОС (2015 – 2016)
  • Специалист възнаграждения
 • Хаус Маркет България - магазин ИКЕА (2011 – 2014)
  • Специалист човешки ресурси
 • Овергаз Инк (2004 – 2010)
  • Главен специалист възнаграждения 

Образование           

 • Икономически институт на БАН, гр. София (2001 – 2003), Магистър по бизнес администрация
 • Университет за национално и световно стопанство, гр. София (1997 – 2000), Бакалавър по икономика и организация на труда
 • Професионална гимназия „Яне Сандански“, гр. Сандански (1993 – 1996) 

Езици

 • Английски.