Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” предоставя консултантски услуги относно въпроси  на несъстоятелността, правата на кредиторите и събирането на вземания в хода на производството по несъстоятелност, като целта ни е осъществяването на правата и защитата на интересите на клиентите по най-ефективния начин. Ние подпомагаме клиентите във всички фази на производството, независимо дали клиентът е длъжник, кредитор или друга засегната страна. Практиката ни по несъстоятелност включва и юристи, специализирани и в други области на правото, имащи значение в рамките на производството по несъстоятелност – вещно право, трудово право, данъчно право и др., доколкото добрите резултати в производството по несъстоятелност изискват комплексни познания.                      

Консултантските услуги, които Aдвокатско дружество „Гугушев и партньори” предлага във връзка с производството по несъстоятелност, включват:

  • анализ на правното и финансовото състояние на длъжника във връзка с евентуална неплатежоспособност или свръхзадълженост, както и предпоставките за откриване на производство по несъстоятелност;
  • консултации относно правата и задълженията на длъжници и кредитори, преди и в хода на производството по несъстоятелност;
  • изготвяне и подаване на молби за откриване на производство по несъстоятелност;
  • процесуално представителство в производството по несъстоятелност, включително представителство в събранията на кредиторите и комитета на кредиторите, обжалване на съдебни актове и др.;
  • предявяване на вземания и възражения срещу приети, респ. неприети вземания; водене на дела по установителни искове;
  • съдействие и процесуално представителство по дела за обявяване на действия и сделки за недействителни и по дела, свързани с отменителни искове, увреждащи интересите на кредиторите;
  • съдействие и координация в работата със синдици, осребряване на имущество, удовлетворяване на вземания;
  • консултации и изготвяне на оздравителни планове и извънсъдебни споразумения.

Нашите специалисти в тази област

Виктор Гугушев

Старши партньор

Дафинка Стойчева

Старши Партньор

Десислава Костова

Старши консултант

Цветина Стефанова

Старши консултант

Значими клиенти и проекти

MRI Construction Ireland Ltd.

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира ирландската строителна компания за изграждане на четири ваканционни комплекса в Разлог и последваща продажба на обща стойност 23 милиона евро. Научи повече

"Битулайт" ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя съдебно и извънсъдебно представителство на клиента във връзка с редица различни случаи, свързани с плащания, дължими по договор за възлагане и компенсации за забавено изпълнение. Научи повече

"Корелана" ЕООД

Адвокатска дружество "Гугушев и партньори" представлява клиента в две успоредни изключително сложни съдебни процедури в качеството му на обезпечен кредитор на неплатежоспособен длъжник. Научи повече