Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” има специализиран екип от регистрирани представители по индустриална собственост и европейски патентни представители с богат опит в защита на правата на интелектуалната собственост. Дружеството е член на Международната асоциация за закрила на интелектуалната собственост и регулярно дава становища и предложения във връзка с промени в действащото законодателство в сферата на интелектуалната собственост.

Консултантските услуги, които „Гугушев и партньори” предлага, са следните:

 • регистрация на търговски марки;
 • проучване и консултиране относно правните възможности за регистриране на търговски марки;
 • поддържане на регистрацията на търговски марки, наблюдение и промяна на статуса им;
 • изготвяне на опозиции срещу заявени търговски марки, отговори на подадени опозиции, искания за заличаване и отмяна на търговски марки;
 • консултиране при конфликт между търговски марки и фирмени наименования;
 • регистрация, поддържане и защита на права върху промишлен дизайн;
 • регистрация, поддържане и защита на географски означения и вписване на ползвател;
 • проучване за новост, ниво на техниката, изготвяне на описание и претенции, оформяне и подаване на заявка за регистрация на патенти;
 • поддържане, продължаване и валидизиране на действието на патенти;
 • изготвяне и консултиране на договори във връзка с използването и прехвърлянето на права, обект на индустриална собственост, консултиране и изготвяне на лицензионни договори;
 • консултиране във връзка със създаването, защитата и използването на полезните модели и регистрация на полезни модели;
 • регистрация, проучване и поддържане на домейни;
 • консултиране, представителство и защита на обектите на интелектуалната собственост пред Патентното ведомство на Република България, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, Световната организация по интелектуална собственост, Европейското патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, компетентния съд или арбитраж, митническите органи, Министерство на земеделието, храните и горите, Изпълнителна агенция по лозата и виното и другите компетентни административни органи.

Нашите специалисти в тази област

Значими клиенти и проекти

„Ремикс Глобъл“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента на ежедневна база относно широк спектър от правни въпроси. Научи повече

„Иком“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира съдружниците в „Иком“ ООД, водеща българска компания в областта на GPS проследяването и управлението на интелигентни транспортни системи. Научи повече

„Кеш Кредит“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и парньори“ консултира една от най-бързо развиващите се български небанкови кредитни институции, отпускаща малки кредити на физически лица по въпроси, свързани с интелектуалната собственост и защита на потребителите. Научи повече

„Норд Холдинг“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предостави процесуално представителство на клиента по множество данъчни дела, с материален интерес, надхвърлящ 1 милион евро за всяко дело. Научи повече

„Маг инвест груп” ЕООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя процесуално представителство на клиента в съдебно производство по заведени искове за нарушение на изключителни права върху промишлени дизайни, регистрирани в EUIPO. Научи повече

„Розаимпекс“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ представлява водещия български производител на козметика в административни опозиционни производства и свързаните съдебни производства срещу заявки за регистрация на търговски марки. Научи повече

„ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ ЕООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента във връзка със системна интеграция на компютърна програма (е-комерс платформа) и уредбата на авторското право върху тази платформа. Научи повече

Talar Foods

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя правно съдействие на клиента във връзка с проучване, консултации и регастриции на търговски марки, както и го консултира във връзка с регистрация на промишлени дизайни. Научи повече

"К-ЕКСПРЕС“ ЕООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя правно съдействие на клиента във връзка с проучване, регистрации и консултации на марки в EUIPO и Румънско Патентно ведомство. Научи повече

"Агенцията за събирания на вземания" ЕАД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира собствениците на (АСВ), компания, специализирана в покупка на вземания на банкови и финансови институции и дружества, предоставящи комунални услуги, по продажбата на 100% от капитала на дружеството. Научи повече

„Ефишънси Фърст Медия“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя пълно правно обслужване на WNESS TV, в това число консултиране и изготвяне на различни документи, свързани с права на интелектуална собственост, продуктово позициониране и реклама Научи повече

"Д2 Лайн" ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента във връзка с разработването на нов онлайн електронен магазин за луксозни модни продукти. Научи повече

Хотел „Резиденс Сити Гардън“

Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" успешно представлява клиента в производства пред Българската комисия за защита на конкуренцията, както и пред Софийския административен съд по дело, свързано с регистрирана търговска марка на клиента. Научи повече

Arthesis

Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" консултира клиента във връзка с правните и техническите аспекти в търсенето на патентна закрила в национален и в международен план. Научи повече

SoftGroup

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ редовно консултира клиента по различни въпроси в областта на трудовото и осигурително право като подготовка на трудови договори и изменения на трудови договори със специфични условия и др. Научи повече

„Армада Кепитъл“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира българския инвестиционен фонд по придобиването на миноритарен дял в IT компания, специализирана в създаването, развитието и внедряването на специфични софтуерни продукти. Научи повече

„Консервинвест“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя процесуално представителство на водеща българска компания, производител на лютеница, по няколко съдебни дела, свързани с нарушаване на интелектуалната собственост. Научи повече

"Гед" ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира на ежедневна база клиента във връзка с различни въпроси в областта на корпоративното и търговското право, данъчното право и трудовото право. Научи повече

„ЕЛ БОНУС” ЕООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира на ежедневна база клиента във връзка с различни въпроси в областта на корпоративното и търговското право, банково и финансово право, данъчното право, енергетика, трудово право, договорно право и други. Научи повече