Адвокатско дружество „Гугушев и парньори“ консултира една от най-бързо развиващите се български небанкови кредитни институции, отпускаща малки кредити на физически лица, по различни въпроси, свързани с дейността ѝ:

  • лицензиране на дружеството като платежна институция;
  • защита на потребителите;
  • въпроси на интелектуалната собственост, свързани със софтуерни продукти и електронен пренос на данни в интернет;
  • регистрация на търговски марки пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и Патентно ведомство на Република България;
  • консултации по защита на личните данни;
  • въпроси в сферата на корпоративното право, трудовото право и други.