Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” притежава значителен опит в правното обслужване на публични дружества и инвестиционни посредници. При нас може да получите консултации относно законодателната уредба, регламентираща капиталовите пазари, както и цялостно правно обслужване на дейността на публични дружества - първично и вторично публично предлагане на ценни книжа, варанти и други деривати, корпоративно управление, изготвяне на проспекти за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, организиране на общи събрания и др. Ние съдействаме на нашите клиенти в отношенията им с регулаторните органи, както и по всички въпроси, свързани с процедурните правила на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането му.

Консултациите в сектора на капиталовите пазари са концентрирани главно в:

 • консултиране на дружества при процедури за регистриране на емисии ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар;
 • подготовка на проспекти;
 • корпоративно управление на публични дружества;
 • представителство пред Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар, инвестиционни посредници;
 • консултации при изпълнение на задължения за уведомяване и разкриване на информация към Комисията за финансов надзор;
 • консултации при управлението на мажоритарни акционерни участия;
 • консултации по защита на миноритарните акционери в публични дружества;
 • изготвяне на търгови предложения за предлагане на ценни книжа;
 • правно обслужване на проекти за финансиране за публични дружества, включително набиране на средства чрез издаването на дялови или дългови инструменти;
 • отписване на дружество от Регистъра на публичните дружества;
 • консултации във връзка със сделки с финансови инструменти;
 • консултации във връзка с регулаторния режим за получаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник, придобиване на квалифицирано участие в инвестиционен посредник и др.

Нашите специалисти в тази област

Стефан Гугушев

Основател и Управляващ партньор

Виктор Гугушев

Старши партньор

Значими клиенти и проекти

BMA Investment Group Inc., Hong Kong

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира един от най-големите в историята на страната инвестиционни проекти на стойност, надхвърляща 3,4 млрд. евро. Научи повече

„Кепитал Консепт Лимитед" АД

Адвокатска кантора „Гугушев и партньори“ консултира клиента за сертифициране на мултифункционално-развлекателен комплекс „Света София“, оценен на 3,4 млрд. eвро, с най-висок клас. Научи повече

Alpha Bulgaria JSC

Адвокатска дружество "Гугушев и партньори" предоставя консултации на публичната компания по всякакви корпоративни и търговски въпроси, съдействие относно сделки и съответствието им с регулаторните изисквания. Научи повече