Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” предоставя консултантски услуги по всички въпроси на данъчното и счетоводното законодателство. Кантората работи със специализиран екип от счетоводители, одитори и данъчни консултанти, ръководейки ревизионни производства на свои клиенти или представлявайки интересите им в административни и съдебни производства. Заедно с колегите си от счетоводна къща „Гугушев Файнънс енд Акаунтинг“ регулярно консултираме комплексни случаи, свързани със сделки с трансграничен елемент, преструктурирания на бизнес, трансферно ценообразуване и вътреобщностни доставки и придобивания. 

Предоставяните от дружеството консултантски услуги са:

  • консултации относно прилагането на актуалното данъчно законодателство;
  • правни становища по данъчни въпроси и данъчно планиране;
  • съвети относно ефектите на преките и косвените данъци, както и възможните отражения върху бизнеса на нашите клиенти;
  • данъчни консултации при сливания, придобивания и ефектите, настъпващи от такива сделки;
  • консултации във връзка с прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане;
  • представителство пред органите на Националната агенция за приходите и административните съдилища.

Нашите специалисти в тази област

Стефан Гугушев

Основател и Управляващ партньор

Виктор Гугушев

Старши партньор

Евгени Найденов

Партньор и Изпълнителен директор

Пролетина Станчева

Партньор и Ръководител отдел "Данъци"

Найден Марков

Партньор и Ръководител отдел "Счетоводство"

Кирил Гьорев

Старши консултант

Значими клиенти и проекти

„Ремикс Глобъл“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента на ежедневна база относно широк спектър от правни въпроси. Научи повече

Hareon Solar Technology Co. Ltd.

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ работи в качеството на местен консултант на един от най-големите производители на фотоволтаични компоненти в Китай. Научи повече

Conecon GMBH

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира международното дружество, изграждащо фотоволтаични централи, по данъчни въпроси във връзка с доставка на материали и изграждане на три фотоволтаични централи на обща стойност 30 милиона евро. Научи повече

MRI Construction Ireland Ltd.

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира ирландската строителна компания за изграждане на четири ваканционни комплекса в Разлог и последваща продажба на обща стойност 23 милиона евро. Научи повече

BMA Investment Group Inc., Hong Kong

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира един от най-големите в историята на страната инвестиционни проекти на стойност, надхвърляща 3,4 млрд. евро. Научи повече

"Адванс Интернешънъл Транспорт" ЕАД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя пълно правно обслужване на клиента, транспортно и логистично дружество, предоставяйки правни услуги, свързани с недвижими имоти, корпоративно, договорно и данъчно право. Научи повече

„Норд Холдинг“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предостави процесуално представителство на клиента по множество данъчни дела, с материален интерес, надхвърлящ 1 милион евро за всяко дело. Научи повече

M&S UK Holding Ltd.

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя на клиента и неговите дружества в страната пълен набор от правни услуги във връзка с изграждането на два проекта в района на град Разлог, с обща застроена площ от 75 000 кв.м. Научи повече

„ХМЦ“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предостави правно съдействие по различни въпроси в сферата на корпоративното и данъчно право, както и по отношение на спазването на изискванията на Регламент 2016/679 (Общия регламент за защита на данните, GDPR). Научи повече

ТРИЗЕНС България

Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" консултира клиента по различни въпроси в сферите на данъчното и трудовото право. Научи повече

Евромаркет

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента по различни въпроси в сферата на корпоративно и търговско право, данъчно право, както и предостави правно съдействие, относно участието му в процедури за възлагане на обществени поръчки. Научи повече