Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира на ежедневна база клиента във връзка с различни въпроси в областта на корпоративното и търговското право, данъчното право и трудовото право. Ние също така консултирахме компанията по различни въпроси на интелектуалната собственост, свързани с лицензионни споразумения, трансфер на софтуер, преглед на условията за ползване на различни видове специализирано оборудване, както и предоставихме консултации по отношение на спазването на изискванията на Регламент (EU) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент относно защита на данните, GDPR) и информационната сигурност.