Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира на ежедневна база клиента във връзка с различни въпроси в областта на:

  • корпоративното и търговското право;
  • банково и финансово право;
  • данъчното право;
  • енергетика;
  • трудово право;
  • договорно право и други.

Ние също така консултирахме компанията по различни въпроси на интелектуалната собственост, свързани с регистрацията на търговска марка, както и предоставихме консултации по отношение на спазването на изискванията на Регламент (EU) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент относно защита на данните, GDPR).