Текущо счетоводно обслужване 

Гугушев Файнънс & Акаунтинг предоставя качествено текущо счетоводно обслужване в съответствие със законовите норми и счетоводните принципи. Независимо от това колко е голям Вашият бизнес, екипът ни ще се погрижи за пълното и коректно счетоводно отчитане на дейността Ви. Ще се погрижим за комуникацията с данъчната администрация и държавните институции. Ще осигурим бързи и ефективни решения на данъчни и финансово-счетоводни казуси, както и ще Ви информираме за промените в данъчното и трудовото законодателство, касаещи Вашия бизнес.

Услугите ни във връзка с текущото счетоводно обслужване включват:

  • Разработване и съблюдаване на счетоводна политика съгласно счетоводните стандарти и съобразена със спецификата на дейността
  • Създаване, обработка и осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, счетоводно отчитане на събитията, свързани с дейността на фирмата
  • Работа с електронно банкиране /активно или пасивно/ за изготвяне на необходими платежни документи за разплащания с бюджета и контрагенти
  • Следене и спазване на текущи срокове, установени с данъчните закони и свързаното с тях изготвяне и подаване на декларации и отчети към държавните институции
  • Изготвяне на периодични отчети и справки за нуждите на управленския състав на фирмата
  • Консултации във връзка с възникнали счетоводни, данъчни и финансови казуси
  • Представителство пред данъчната администрация във ввъв връзка с текущи ревизии и проверки