Теодора е счетоводител в Гугушев Файнънс & Акаунтинг и осъществява цялостно счетоводно обслужване на компании в различни сфери, обработка на първични счетоводни документи, данъчни консултации, данъчни ревизии, съставяне на периодични и годишни финансови отчети, изготвяне на документи за Национална агенция на приходите, изготвяне и подаване на декларации, свързани с данъчна информация, изготвяне на Годишни отчети за дейността, представяни пред НСИ, банкиране от името на клиентите. Участвала е в одитиране на дружества и финансови дю дилиджънси. 

Професионален опит

  • Гугушев Файнънс & Акаунтинг ( 2008 – до сега)
    • Счетоводител и консултант
  • Веста Консулт ( 2006 – 2008)
    • Счетоводител 

Образование

  • Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов (2007 – 2009 ), Магистър по счетоводство и одит в нефинансовите предприятия
  • Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе (2004 – 2007), Бакалавър по стопанско управление
  • СОУМЕМ „Екзарх Антим I“, гр. Казанлък (2000 – 2005)

 Езици

  • Английски