Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя процесуално представителство на клиента по множество дела пред различни съдилища и всички инстанции относно административни процедури за отмяна на заповед за прекратяване на строителни работи на хотел по правилата на Закона за културното наследство, валидност на разрешения за строеж и други въпроси, свързани със строителство и процедури по Закона за културното наследство.