Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя правно съдействие на дружеството във връзка с арбитражно дело относно плащания по договор за производство и монтаж, също и възражения за прихващане при претенция за забавено плащане.