Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира водещата българска небанкова финансова институция във връзка с придобиването на „Провидент България“ ООД, дружество, специализирано в предоставянето на потребителски кредити. Работата обхваща изготвяне и преговори по общите условия на сделката, по договора за покупко-продажба на дялове и документите по приключване на сделката.