Мирослава е ръководител отдел „Труд и работна заплата“ към Счетоводна кантора Гугушев Файнънс & Акаунтинг. Човек с много години професионален опит в сферата на счетоводство, мениджмънт, човешки ресурси. Основните въпроси в ежедневните й задължения са свързани с персонала на дружествата – назначаване; изготвяне на длъжносни характеристики; допълнителни споразумения при промени в договорените клаузи от договора; прекратяване; водене на досие на служителите; изготвяне на документи за Национална агенция на приходите; изготвяне и подаване на декларации, свързани с данъчна и осигурителна информация; изготвяне на ведомости за заплати; изготвяне и представяне на декларации пред Национален осигурителен институт; участва в одитирането на дружества, във връзка в начислените месечни възнаграждения; изготвя анализи и бюджети, свързани с разходите за персонал и др. 

Професионален опит 

 • Гугушев Файнънс & Акаунтинг (2009 – до сега)
  • Ръководител отдел ТРЗ
 • Петков консулт (2009)
  • Счетоводител
 • Капралов (2000 – 2008)
  • Експерт управление на човешките ресурси 

Образование 

 • Университет за национално и световно стопанство, гр. София (2013 – 2015), Магистър по управление на човешките ресурси
 • Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, гр. Варна (2002 – 2007), Бакалавър по счетоводство и контрол
 • Природоматематическа гимназия „Гео Милев“, гр. Стара Загора (1989 – 1994) 

Езици 

 • Английски
 • Руски