Дафинка е старши партньор и ръководител отдел „Процесуално представителство“ в Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“. Тя е адвокат с над 20 години опит в областта на търговското и облигационното право, като притежава задълбочени познания по граждански и административен процес. Дафинка представлява клиентите на Адвокатското дружество пред българските съдилища и арбитраж по възникнали спорове, като ги консултира при сключване на извънсъдебни и съдебни споразумения. Адв. Стойчева е член на Международният Арбитражен съд при Алианс за правно взаимодействие е в София, където е вписана като съдия - арбитър по вътрешни и международни арбитражни дела. 

Като адвокат Дафинка представлява редица клиенти по дела със значителен материален интерес, фактическа и правна сложност. 

Част от клиентите, които Дафинка е консултирала: 

 • “Стомана-Индъстри“ – представителство на един от най-големите производители на стомана на Балканския полуостров, в преговори с шест застрахователни компании във връзка със спор за изплащане на застрахователно обезщетение.
 • Национална компания „Железопътна инфраструктура“ – представителство пред Арбитражен съд при БТПП по предявен иск за обезщетение в размер на 36 млн. евро по сключен договор по правилата на ФИДИК.
 • „Хипо Алпе Адриа Лизинг“ ООД – представителство по значителен брой граждански и арбитражни дела, свързани с лизингови договори
 • Инвестиционната строителна компания „Глориент Инвестмънт БГ“ ООД – представителство по множество търговски и граждански дела, с висок обществен интерес, пред окръжни съдилища на територията на цяла България
 • Община Казанлък - процесуално представителство пред голяма застрахователна компания във връзка с претендирано застрахователно обезщетение
 • „Ремикс Глобъл“ АД – представителство на дружеството пред една от най-големите застрахователни компании при водене на преговори за изплащане на претендирано застрахователно обезщетение в размер на над 4 млн. евро и процесуално представителство пред съда във връзка с претендираното застрахователно обезщетение
 • „Корелана“ ЕООД – представителство в производство по несъстоятелност на длъжник на дружеството, както и по дело за установяване на вземането на дружеството като обезпечен кредитор с вземане в размер на 1,5 млн. евро
 • „Руднап Груп“, Сърбия – представителство пред въззивна инстанция и Върховен касационен съд по съдебно дело за допускане и изпълнение на съдебно решение на арбитражния съд към Международната Търговска Камара в България съгласно разпоредбите на Ню Йоркската конвенция; процесуално представителство в последващо производство по принудително изпълнение, както и в няколко производство, водени за отмяна на апортни вноски в различни дружества
 • „Генерал агрохимикали“ ООД – осъществяване на процесуално представителство пред арбитражен съд във връзка със съдебно претендиране на плащане по договори за доставки на стоки и дължими неустойки, както и водене на преговори между страните за уреждане на спора
 • „Одрин 8“ ООД – процесуално представителство по административни дела във връзка със строителството и статута на сгради, собственост на дружеството, като паметници на културата
 • „Агро Сантино“ ООД – процесуално представителство на дружеството по търговски дела, свързани с отговорност на освободен управител и отмяна на сключени от него увреждащи дружеството сделки 

Образование 

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (1998 – 2003), Магистър по право 

Членство 

 • Софийска адвокатска колегия
 • Международен Арбитражен съд при Алианс за правно взаимодействие 

Езици

 • Английски