Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя съдебно и извънсъдебно представителство на клиента във връзка с редица различни случаи, свързани с плащания, дължими по договор за възлагане и компенсации за забавено изпълнение, както и процедура по несъстоятелност срещу длъжник; преговори за доброволно разсрочване на плащанията.