Пазарът за растеж на МСП Beam е специален пазар, организиран от Българска фондова борса (БФБ), който дава възможност за финансиране на дейността на малките и средни компании в България. Борсата получи одобрение за организирането на пазара за растеж на МСП beam от Комисията за финансов надзор в края на 2018 г., като търговията на него се осъществява на същата търговска платформа T7®, и при същите правила за търговия като тези на Основния пазар на БФБ.

Основната цел на Пазар beam е да осигури на малкия и среден бизнес възможност за набиране на капитал при по-облекчени условия в сравнение с регулирания пазар, като в същото време им предостави сходни предимства на тези на публичните компании. Пазар beam се явява и междинно звено по пътя на една компания към същинското листване на Основния пазар на БФБ.

Съгласно изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица, към разпоредбите, регламентиращи данъчните облекчения, свързани с доходи от лихви от облигации и други дългови ценни книжа и с доходи от разпореждане с финансови инструменти, които са търгувани на регулиран пазар, се добавя и Пазар Beam за период от 01.01.2021 до 31.12.2025 г.

Предвид изложеното, за периода на облекчение, реализираната на Пазар Beam капиталова печалба от разпореждане с акции няма да подлежи на облагане с данък (по отношение на физически лица) и предвижда намаляване на данъчния финансов резултат на юридическите лица с печалбата от разпореждане с финансови инструменти, реализирана на този пазар.

Намерете повече за пазара Beam ТУК.