Българско-турска търговско-индустриална камара (БТТИК)

Основана на 04.10.2013 г. в град Шумен, главната цел на Камарата е да даде своя принос за създаване и развитие на взаимноизгодно сътрудничество и партньорство между бизнеса на България и Турция, а също между тях и трети страни, за обединяване усилията на държавните и органите на местна власт и тези на своите членове, за създаване и поддържане на бизнес среда, стимулираща взаимната търговия и инвестиции. Като сдружение в частна полза Камарата насочва дейността си към разкриване на нови възможности за бизнес между двете страни в интерес на своите членове чрез развитие на търговията и инвестиционната активност.

Мисията на Камарата се изразява в следните цели и дейности:

 • да даде своя принос за създаване и развитие на взаимноизгодно сътрудничество и партньорство между бизнеса на България и Турция;
 • да съдейства за обединяване усилията на държавните и органите на местна власт и тези на своите членове, за създаване и поддържане на бизнес среда, стимулираща взаимната търговия и инвестиции;
 • да организира съвместни бизнес форуми със сходни организации от страната и от Турция;
 • да провежда семинари и информативни срещи за възможностите за финансиране от европейските фондове;
 • да предоставя консултантски услуги на български бизнесмени, желаещи да инвестират в Р Турция;
 • да предоставя юридически услуги на бизнесмени от Р Турция, чиито бизнес намерения са свързани с нашия регион;
 • да предоставя консултации по договорно-правни, финансови, данъчни, митнически и др. въпроси, свързани с търговията и инвестициите;
 • да разпространява бизнес оферти на членовете на Камарата;
 • да съдейства при рекламирането на дейността и продуктите на членовете си;
 • да осигурява достъп до информация за пазарните условия на двете страни;
 • да улеснява достъпа на членовете до финансиране на техните инвестиционни проекти;
 • да оказва помощ на членовете си при необходимост от административно правна защита на техните интереси на територията на Р България;
 • да осъществява представителство на членовете и защита на интересите им пред органите на държавната и местна власт.