Данъчни и трудовоправни консултации 

Гугушев Файнънс & Акаунтинг ще Ви консултира по въпроси, свързани с ежедневната дейност на Вашия бизнес и при възникване на специфични казуси, касаещи счетоводното, данъчното и трудово-правното законодателство. Оказваме съдействие при решаването на оперативни и стратегически въпроси в следните направления:

  • Данъчно облагане, планиране и оптимизиране на данъчната тежест, избягване на двойното данъчно облагане
  • Въпроси от трудовоправен характер и такива свързани със социалното и здравното осигуряване
  • Анализ и оценка на инвестиционни проекти и бизнес планове
  • Изготвяне на дю дилиджънси и финансови анализи относно резултатите от дейността на фирмата, при сливания и придобивания, за намиране на решения за бъдещо развитие на бизнеса