Пейрол

Гугушев Файнънс & Акаунтинг предлага ТРЗ обслужване на своите клиенти като неразделна част от текущото счетоводно обслужване или като отделна услуга, съобразено със законовите норми и при пълна конфеденциалност. Услугата включва дейности като:

  • Изготвяне на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики и други необходими документи, свързани с трудови и извънтрудови правоотношения
  • Изготвяне и поддържане на индивидуално досие на всеки служител
  • Подаване на уведомления за сключени и прекратени трудови договори, на данни за осигурени лица и осигуровки при спазване на законоустановените срокове
  • Консултации във връзка с възникнали казуси по въпроси, свързани с персонала и трудовото законодателство
  • Представителство пред държавните институции при ревизии и проверки
  • Изготвяне на периодични отчети и справки, свързани с пейрола за нуждите на управленския състав