Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя на клиента  на правна помощ и съдействие в областта на защита на данните, като изготвяне на геп анализ/ доклад относно степента на правно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент относно защитата на данните, GDPR), план за действие (екшън план) за отстраняване на установените несъответствия, както и изготвяне и ревизиране на различни документи и политики относно мерките за постигане на правно съответствие с регламента. Кантората също така съветва клиента по различни въпроси в областта на трудово и осигурително право, като подготовка на трудови договори със специфични условия, правна подкрепа в хода на дисциплинарни процедури, включително освобождаване, представителство пред съда по трудови дела, правна помощ при обжалване на административни актове, издадени от Инспекция по труда, изготвяне на правни становища по конкретни въпроси, свързани със заетостта.