Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя на клиента  на правна помощ и съдействие в областта на защита на данните, като изготвяне на геп анализ/ доклад относно степента на правно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент относно защитата на данните, GDPR), план за действие (екшън план) за отстраняване на установените несъответствия, както и изготвяне и ревизиране на различни документи и политики относно мерките за постигане на правно съответствие с регламента. Кантората също така съветва клиента по различни въпроси в областта на трудово и осигурително право, като:

  • подготовка на трудови договори със специфични условия;
  • правна подкрепа в хода на дисциплинарни процедури, включително освобождаване, представителство пред съда по трудови дела;
  • правна помощ при обжалване на административни актове, издадени от Инспекция по труда;
  • изготвяне на правни становища по конкретни въпроси, свързани със заетостта.