Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя правно съдействие на клиента във връзка с проучване, консултации и регастриции на търговски марки в Патентно ведомство на Република България, както и го консултира във връзка с регистрация на промишлени дизайни.