Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента на ежедневна база относно широк спектър от правни въпроси като преструктуриране на бизнеса на дружеството, консултации по въпроси в областта на интелектуалната собственост, етикетиране на стоките, авторски права и права на индустриална собственост, регистрация на няколко търговски марки на европейско и международно ниво, спазването на законодателството за защита на личните данни, законодателството за защита на потребителите, Закона за защита на конкуренцията, както и изготвянето на ръководители на условията и политиките за бисквитки и разработването на различни вътрешни политикиизготвяне на вътрешни политики и др. Ние също така предоставяме процесуално представителство на клиента във връзка с различни спорове в процеса на преговори и свързани съдебни производства пред различни съдебни инстанции. Канотората също така съветва клиента по всички въпроси, свързани с трудово и осигурително право, както и по различни въпроси в областта на данъчното и международното данъчно планиране, застрахователното право и други.