Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ представлява дружеството по съдебен спор за прекратяване на договори за строителни дейности, плащания, неустойки, също и по различни въпроси, свързани с договорни отношения и извънсъдебни споразумения.