Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира ирландската строителна компания в България по различни аспекти от дейността й - придобиване на поземлени имоти за изграждане на четири ваканционни комплекса в Разлог и последваща продажба на апартаменти, данъчни консултации, консултации в областта на корпоративното и търговското право, трудово право, консултиране на проектното финансиране на обща стойност 23 милиона евро, предоставено от синдикат от банки, както и процесуално представителство на дъщерните дружества в България. Кантората също представлява клиента пред всички съдебни инстанции във връзка с над сто различни дела по предявени искове, свързани с предварителни договори за покупко-продажба на имоти, тяхното прекратяване и неустойки. Съдействахме на компанията и в производствава по откриване на несъстоятелност на нейните български дъщерни дружества.