Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ е предоставяло правно съдействие на дружеството във връзка с арбитражно дело във връзка с плащания по договор за производство и монтаж, също и възражения за прихващане при претенция за забавено плащане.