Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента по отделяне и последващо вливане на дружества-собственост на „Маркан“ ООД, на обща стойност 4,5 милиона евро. Чрез поредица от корпоративни преобразувания, включващи отделяне и вливане, както и последващо увеличение на капитала чрез непарични вноски, успяхме да постигнем значителна оптимизацията на разходите на дружество, опериращо един от най-големите хотели в София.