Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" съветва компанията по отношение на експлоатацията на ВЕЦ Кунино с обща инсталирана мощност от 4410 KW, разположена на река Искър. Кантората съдейства в  процеса на комуникация на клиента с Агенцията за устойчиво енергийно развитие и Фонд "Сигурност на електроенергийната система". Ние също така консултираме клиента във връзка с администрирането и изпълнението на регулярните процедури за изплащане на месечна премия от Фонда, месечното издаване на гаранции за произход от Агенцията, както и относно регулаторните реформи и нови развития в сектора и техния ефект върху проекта и бизнес стратегията на клиента в България.