Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя съдебно представителство на клиента в производство по обезпечение и претендиране на плащания по договор за доставка.