Адвокатско дружество „Гугушев и парньори“ консултира една от най-бързо развиващите се български небанкови кредитни институции, отпускаща малки кредити на физически лица, по различни въпроси, свързани с дейността ѝ - лицензиране на дружеството като платежна институция, защита на потребителите, въпроси на интелектуалната собственост, свързани със софтуерни продукти и електронен пренос на данни в интернет, регистрация на търговски марки пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и Патентно ведомство на Република България, консултации по защита на личните данни, както и по редица други въпроси в сферата на корпоративното право, трудовото право и други.