Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя правно съдействие на клиента във връзка с проучване, регистрации  и консултации на марки в EUIPO и Румънско Патентно ведомство.