Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира на ежедневна база клиента по различни въпроси в областта трудовото и осигурително право, като например изготвяне на пълен пакет от документи за назначаване на работа, споразумения за изменение, документи за прекратяване, имиграционни въпроси относно наети граждани от трети страни, програми за вътрешна професионална квалификация и други. Ние също съдействахме на клиента по отношение на спазването на изискванията на Регламент (EU) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент относно защита на данните, GDPR), както относно изготвянето на споразуменията за обработка на данни и фирмената политика на поверителност.