Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира на ежедневна база клиента по различни въпроси в областта трудовото и осигурително право, като например:

  • изготвяне на пълен пакет от документи за назначаване на работа;
  • споразумения за изменение;
  • документи за прекратяване;
  • имиграционни въпроси относно наети граждани от трети страни;
  • програми за вътрешна професионална квалификация и други.

Ние също съдействахме на клиента по отношение на спазването на изискванията на Регламент (EU) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент относно защита на данните, GDPR), както относно изготвянето на споразуменията за обработка на данни и фирмената политика на поверителност.