Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ работи в качеството на местен консултант на един от най-големите производители на фотоволтаични компоненти в Китай, предоставящ пълен комплект от фотоволтаични компоненти, на местно и международно ниво. Портфолиото на компанията в България се състои от четири фотоволтаични електроцентрали с обща инсталирана мощност от 90. Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя пълно правно обслужване на компанията и нейните подразделения в страната, включително:

  • изготвянето на правен анализ на проектите;
  • разработване на екологична оценка и спазване на регулаторите изисквания;
  • структуриране на сделките и проектното финансиране в размер на 98 милиона евро, предоставено от Китайската банка за развитие;
  • консултиране на ежедневната дейност на централите.

Освен проектите на компанията в България, кантората също така консултира клиента и по международни проекти в Румъния и Босна и Херцеговина в областта на възобновяемите енергийни източници, както и относно всички застрахователни въпроси, свързани с множество застрахователни събития, случили се от 2012 г. до сега. Съдействаме на клиента и в следните направления:

  • в процеса на комуникация със застрахователя;
  • изготвяне и подаване на документи, необходими за регистрацията на съответното застрахователно събитие;
  • срещи и преговори със застрахователя за конкретния случай;
  • събиране на документи за изплащане на обезщетение;
  • процесуално представителство на клиента по административни дела, свързани с издаването, обжалването и изпълнението на административни актове в областта на енергетиката, издавани от компетентните държавни органи.