Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира на ежедневна база клиента във връзка с различни въпроси в областта на корпоративното и търговското право, банково и финансово право, данъчното право, енергетика, трудово право, договорно право и други. Ние също така консултирахме компанията по различни въпроси на интелектуалната собственост, свързани с регистрацията на търговска марка, както и предоставихме консултации по отношение на спазването на изискванията на Регламент (EU) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент относно защита на данните, GDPR).