Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ осигури съдебно представителство на клиента във връзка със съдебна защита за право на собственост, съдебно разваляне на нотариален акт; отговорност при евикция и неоснователно обогатяване.