Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ e осигурило съдебно представителство на клиента във връзка със съдебна защита на право на собственост, съдебно разваляне на нотариален акт; отговорност при евикция и неоснователно обогатяване.