Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя на клиента  на правна помощ и съдействие в областта на защита на данните, като изготвяне на геп анализ/ доклад относно степента на правно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент относно защитата на данните, GDPR), план за действие (екшън план) за отстраняване на установените несъответствия, както и изготвяне и ревизиране на различни документи и политики относно мерките за постигане на правно съответствие с регламента.