Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира един от най-големите в историята на страната инвестиционни проекти. Услугите покриват различни аспекти на проекта:

  • изготвяне и одобрение от Комисията за финансов надзор на проспект за издаване на варанти на стойност, надхвърляща 3, 4 млрд. евро (една от най-големите от този вид сделки в Европейския съюз);
  • придобиване на българско дружество, собственик на голф клуб в близост до София;
  • получаване на сертификат за приоритетен инвеститор;
  • придобиване на поземлени имоти за изграждането на увеселителен парк;
  • данъчни съвети;
  • регистрация на търговски марки.

Кантората също така предостави процесулано представителството на клиента в арбитражно дело за плащания по споразумение за консултация, неустойки и дължими законни лихви.