Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ представлява дружеството по съдебно дело за изпълнение и плащания по предварителен договор за покупко-продажба и строителство на недвижим имот; качествено изпълнение на работата, обезпечителни производства, а също и във връзка с участие в административни процедури по обжалване на административни актове; правно съдействие по сключване на договори за заем.