Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ осъществява съдебно и извънсъдебно представителство на клиента във връзка с различни въпроси, свързани с уреждане на финансови отношения на дружеството с негови съконтрагенти, плащания по договори за продажба, поръчки за доставка и споразумения за строителни работи.