Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя правно съдействие на клиента относно участието му в процедури за възлагане на обществени поръчки, както и в хода на процедири пред Комисията за защита на конкуренцията, включително процесуално представителство пред Върховния административен съд на Република България.