Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя правно съдействие на клиента относно сключен договор за консултантски услуги и представлява дружеството във връзка със съдебен иск за дължими консултантски възнаграждения и претендирани неустойки.