Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира собствениците на Агенция за събиране на вземания АД (АСВ), компания, специализирана в покупка на вземания на банкови и финансови институции и дружества, предоставящи комунални услуги, по продажбата на 100% от капитала на дружеството на „Ултимо Холандия“ Б.В., което е подразделение на „В2 Холдинг“, Норвегия. Сделката включва и дъщерното дружество на АСВ в Румъния, както и българското дъщерно дружество, специализирано в събиране на вземания от юридически лица – „Смарт Кълект“ ЕООД. След придобиването на дружеството, ние продължаваме да консултираме клиента на ежедневна база във връзка с различни корпоративни въпроси, както и относно имплементирането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) като сме и тяхното длъжностно лице по защита на данните. Ние също така ги консултираме по всички въпроси в сферата на интелектуалната собственост, свързани с употребата на специализиран софтуер за събиране на вземанията.