Александрина е старши консултант в отдел „Процесуално представителство“ на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“. Тя е адвокат с повече от 10 години опит в областта на търговско и облигационно право, изпълнително производство и несъстоятелност. През последните 8 години упражнява професията изключително в гражданския процес и процесуалното представителство. Александрина представлява клиентите на Адвокатското дружество пред българските съдилища и арбитражни институции по възникнали спорове, като предоставя консултации във връзка с постигането на извънсъдебно решаване на спорове и сключване на съдебни и извънсъдебни споразумения.

Преди да постъпи на работа в „Гугушев и партньори“ през 2011г., Александрина е работила по редица съдебни спорове с висока степен на сложност, свързани с присъждане и събиране на вземания на банкови институции и представителство в производства по несъстоятелност. 

Професионален опит

Като адвокат в Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ Александрина е представлявала редица клиенти по дела със съществена фактическа сложност и значителен публичен отзвук, като:

 • „Хипо Алпе Адриа Лизинг“ ООД – процесуално представителство по значителен брой граждански и арбитражни дела, свързани с договори за финансов лизинг
 • „Руднап Груп“, Сърбия – представителство пред въззивна инстанция и Върховен касационен съд по съдебно дело за допускане и изпълнение на съдебно решение на арбитражния съд към Международната Търговска Камара в България съгласно разпоредбите на Ню Йоркската конвенция; процесуално представителство в последващо производство по принудително изпълнение, както и в няколко производствa, водени за отмяна на апортни вноски в различни дружества
 • „Глориент Инвестмънт БГ“ ООД – по серия от търговски и граждански дела, с висок обществен интерес, пред окръжни съдилища на територията на цяла България, свързани с действителността и изпълнението на сделки с недвижим имоти и тяхното ползване
 • „Юник Истейтс“ ООД – процесуално представителство и консултиране на клиента по граждански и търговски дела за присъждане на комисионни възнаграждения по договори за посреднически услуги
 • „Генерал агрохимикали“ ООД – осъществяване на процесуално представителство пред арбитражен съд във връзка със съдебно претендиране на плащане по договори за доставки на стоки и дължими неустойки, както и водене на преговори между страните за уреждане на спора
 • „Одрин 8“ ООД – процесуално представителство по административни дела във връзка със строителството и статута на сгради, собственост на дружеството, като паметници на културата
 • „Корелана“ ЕООД – дело за несъстоятелност и други свързани дела срещу дружество в несъстоятелност във връзка със събиране на парични вземания на клиента 

Образование 

 • Софийски университет „Св.  Климент Охридски“ (2003 – 2009), Магистър по право

Членство

 • Софийска aдвокатска колегия

Езици

 • Английски
 • Испански