Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ представлява клиента по две съдебни производства по отменителни искове (Actio Pauliana). Кантората съдейства на клиента в процеса по събиране на вземанията си от длъжника, чрез подаване на съдебни искове за недействителност на сделки, нарушаващи правата му на кредитор, а именно - оспорват се апортни вноски, направени от длъжника в новоучредени дружества.