Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ представлява клиента във връзка с различни търговски и трудови правни спорове, свързани с претендирани по трудови договори в сферата на спорта; съдебно представителство по търговско дело и възражения срещу претендирани публични вземания; предоставяне на правни съвети по въпроси, свързани с арбитражна процедура пред Спортният арбитражен съд в Лозана, а също и във връзка с производство по отмяна на съдебно решение пред Върховен касационен съд.