Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира българското дружество, част от италианската компания Projest Group International, във връзка с условията за присъединяване на енергийна централа, работеща с биомаса от собствена земеделска продукция, към преносната мрежа; консултации по отношение на ценообразуването, въвеждането в експлоатация, договори, необходими за законното опериране на централата.