Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента във връзка с покупката на няколко поземлени имота в България – проучване на имотите, проверка за наличие или липса на тежести, проверка на статуса на земята и за наличие или липса на реституционни претенции. Кантората също така, консултира клиента във връзка с потенциално финансиране за изграждането на производствено предприятие в района на град Ямбол, на стойност 30 милиона евро.