Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ осъществява процесуално представителства по съдебен спор за недостатъци в хода на строителството и обезщетение за вреди.