Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя процесуално представителство на водеща българска компания, производител на лютеница, по няколко съдебни дела, свързани с нарушаване на интелектуалната собственост, включително конфликт между регистрирана търговска марка и географско означение, представителство по дела за заличаване на европейска търговска марка; представителство по дела за заличаване на търговски марки пред административния съд. Развитието на казуса подчерта голямото противоречие между българското и европейското законодателство в областта на регистрацията на географски указания, потвърдено и от Комисията на ЕС след обжалване, инициирано от Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“. Съответно, на национално ниво бяха предприети редица законови изменения в тази сфера.